Stöd till kommersiell service i glesbygd

 

Du som tillhandahåller en livsmedelsservice (nödvändigt utbud av basservice) via exempelvis en dagligvarubutik eller en bensinstation i glesbygd eller landsbygd kan få stöd till kommersiell service. Stöd till kommersiell service används för att trygga tillgången på dagligvaror och drivmedel i serviceglesa områden i länet.

Vem kan söka stöd?

Du som har
• dagligvarubutik
• varubuss för försäljning av dagligvaror
• bensinstation
• fackhandel (endast om synnerliga skäl föreligger)

samt kommuner som bekostar hemsändning av varor till hushållen.

Var kan jag söka stöd?

Du kan få stöd i serviceglesa områden där det inte finns mer än ett företag med samma verksamhetsinriktning på orten eller i dess närhet.

Vilka stödformer finns?

• Investeringsbidrag
Stöd kan erhållas i samband med investeringar i byggnader, större reparationer av lokaler som behövs för verksamheten, inventarier, inredning eller liknande som behövs för verksamheten. Du kan, i normalfallet, få bidrag med högst 50% av de utgifter som godkänns i din ansökan.

• Investeringslån
Avser i huvudsak lån till övertag av rörliga omsättningstillgångar såsom varulager där annan finansiering inte går att erhålla.

• Servicebidrag
Bidrag lämnas endast om det finns särskilda skäl och andra åtgärder har prövats. Bidraget lämnas endast i samband med tillfälliga lönsamhetsproblem som kan bedömas vara övergående. Bidrag lämnas med högst 250 000 kr per år till samma mottagare. Om det av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefullt kan bidraget utsträckas till 300 000 kr per år.

• Hemsändningsbidrag
Bidraget riktar sig mot kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till hushåll. Ersättningen kan också gälla inköpsresor. Det är kommunen som avgör om och hur hemsändning eller inköpsresor ska subventioneras.

Kommunen kan i sin tur ansöka om hemsändningsbidrag för sina kostnader. Bidrag kan lämnas om sändningen sker på ett ändamålsenligt sätt och utan onödiga kostnader. Bidraget får lämnas med ett belopp som motsvarar högst 50 % av kommunens nettoutgift. Bidraget får inte överstiga 100 kr per hushåll och hemsändningstillfälle.

Hur söker jag stöd?

Ansökningsblankett finns på Tillväxtverkets hemsida.

Skicka din ansökan med bilagor till:

Region Jämtland Härjedalen
Regional Utveckling
Box 654
831 27 ÖSTERSUND

Villkor för stöd
• du får påbörja investeringarna först efter att Region Jämtland Härjedalen har fattat beslut om stöd
• kommunen måste ha planerat varuförsörjningen på ett sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas

Dela / Tipsa

Besöksadress: Rådhusgatan 72

Telefon: 063-14 64 00

 

 

 

Postadress: 
Region Jämtland Härjedalen
Regional utveckling
Box 654
831 27 Östersund

Organisationsnummer: 232100-0214

Kontakt

Vill du ha vårt nyhetsbrev?