Samskapandeprocessen

Traditionellt brukar myndigheter ta fram ett handlingsprogram med förslag på aktiviteter och aktörer som är tänkta att utföra de eller vara ansvariga för en process.

I vår nyskapandeprocess ville vi göra annorlunda. Vi vill skapa en regional arena för dialog om vilka frågor som är mest viktiga för oss att samskapa kring utifrån våra gemensamma behov och önskningar om samhällsutvecklingen. Frågor om möjlighet till stöd för nyskapare, cirkulär ekonomi som motor för utveckling, kreativa mötesplatser och science park samt kreativa byråkrater lockade allra mest. Innovationsprogrammet som du nu håller i din hand växte fram underifrån utifrån dialogen i dessa möten under 2015.

Vissa möten gjorde vi ihop med Region Västerbotten inom Innovationsloopen. Kunskap växte om kreativa byråkrater och kreativa mötesplatser på lärresor till Regionerna Västra Götaland, Halland, Södra Småland, Sörmland, Region Midtjylland i Danmark samt Cleveland i USA.

Allt detta engagemang, lärdom och längtan till att göra mer har sedan av oss inom nyskapandeprojektet förädlats, förenklats och paketeras i bl.a. det nyskapandeprogram som du håller i din hand. Lärprocesserna, utvärderingarna och alla tankar finns dessutom sparat i film, texter och digitalt på flera kanaler.

Kanaler för att nå ut
Innovationsbloggen är vår huvudportal för den fortsatta processen och dialogen. Bloggen stödjs av appen KULTR där nya event och händelser som kallar på samling och dialog kontinuerligt används. Molntjänsten TRELLO använde vi för att synliggöra de förslag på aktiviteter som ni vill se hända under de kommande tio åren inom våra sju fokusområden. Utifrån detta sätt att arbeta, öppet, tillitsfullt och inkluderande är det Region Jämtland Härjedalens förhoppning att vi skapar en kulturell förändring kring samskapande och dialog som gör att möten och medborgardrivna framstegsteam kontinuerligt möts och tar utvecklingen framåt.

Region Jämtland Härjedalens roll
Region Jämtland Härjedalen kommer stödja dessa initiativ med finansiella medel eller personella resurser där de behövs och gör mest nytta, men det är vi alla som ska görat! Region Jämtland Härjedalen ser att kreativa nyskapande mötesplatser kommer ske i alla kommuner och att vi alla känner en lust och öppenhet till att bjuda tillbaka till min egen kommun i angelägna frågor att utveckla om 2016, 2017, 2018 osv.

Vårt regionala årshjul kommer växa fram succesivt utifrån det arbete som startade år ett, 2015, och under 2016 utökas med flera samskapande aktörer i form av alla näringslivskontor, Kvalitetsteknik på Mittuniversitetet, Länsstyrelsen, Region Västerbotten, Staden Cleveland i USA för att bara nämna några.

Häng med!
En ny historia om Region Jämtland Härjedalen har börjat skrivas 2015 om den samskapande och öppna regionen som lockar och attraherar individer utanför vår region att bidra med kreativitet, nyskapande och utveckling. Vi välkomnar alla att delta i vårt fortsatta arbete och ser fram emot att träffa, eller få en inbjudan, av just dig under 2016!

Vi hörs och syns!

årshjul_svart

 

Bild: För att driva en samskapandeprocess framåt följer vi de mötesplatser och arrangemang som sker i Jämtland Härjedalen. Därigenom kan vi se till att personer och organisationer som är i behov av att samskapa får möjlighet att ses.