Nordens gröna bälte

Nordens gröna bälte

Nordens Gröna Bälte har synbarligen potential att utvecklas genom att exploatera resurser och styrkor härförbara till den norsk­svenska gränsen, en synnerligen viktig möjlighet för en del av norden med mycket låg eller negativ tillväxt såväl demografiskt som ekonomiskt.

Relativt stora insatser för att utveckla regionen har gjorts i Interregprogram under avsevärd tid utan att negativa utvecklingstrender kunnat vändas, och när ett nytt program nu påbörjas finns det anledning att genomlysa situationen för att hitta en positiv väg framåt. Genom att analysera mål, avsikter och insatser i tidigare Interregprojekt och resurser i regionen har vi kunnat dra slutsatser om varför utvecklingen sett ut som den gjort, och genom att leta stort och brett efter lyckade insatser med samma problemställning, även internationellt, har vi kunnat komma fram till förslag till nya insatser.

Evolutzion har kommit fram till några enkla men viktiga resultat:
● nationell och lokal demografisk och ekonomisk utveckling är effekter av nya produktions­ handels­ och preferensmönster
● de industriella strukturerna på respektive sidor av gränsen gör det inte synnerligen lätt att utnyttja de komparativa fördelarna (smart specialisering)
● det finns upplevda snarare än faktiska handelshinder
● det råder ingen brist på entreprenörskap, men däremot på innovation
● det finns goda exempel att följa för att:
- attrahera innovatörer utifrån
- minimera effekterna av upplevda handelshinder
- utveckla innovationskapacitet

Genom att satsa väsentligt på ganska få men väl definierade och väl underbyggda projekt fokuserade på att stärka styrkor finns det goda möjligheter att bidra positivt till regionens utveckling. Detta betyder inte att regionen kommer att kunna definieras som “innovativ”, men väl att det inom överskådlig finns innovativa sektorer som bidrar till ekonomisk såväl som social utveckling.

Ladda ner

Inspirationsrapport: Nordens gröna bälte

Författare: Evoluzion

År: Höst 2014

Organisation: Regionförbundet Jämtlands län