Ökad företagssamverkan

Ökad företagssamverkan

En behovsanalys av jämtländska förutsättningar har genomförts med slutsatsen att regionens näringsliv har ett stort behov av konkret stöttning inom redovisning, stöttning med att söka finansiering etc. Mentorskapsprogram för affärsutveckling efterfrågas, exempelvis vid försök att komma in på nya marknader. Uppfattningen är regionen inte fokuserar på att hjälpa företagen att växa internationellt. Samarbetet mellan offentlig sektor, företag och akademi kan utvecklas, enligt många intressenter. Vidare finns brister i såväl fysisk som informationsrelaterad infrastruktur i regionen vilket är ett stort problem för företagen. Region Jämtland har vidare ett behov av en samordnad marknadsföring, där alla aktörer som rör sig i det offentliga rummet arbetar utifrån ett visst synsätt och försöker betona samma faktorer. Flera personer påpekade också att företagen i regionen är relativt traditionella, och att det kommer att ta tid och engagemang att skapa den öppenhet som krävs för ökad samverkan.

De områden som Region Jämtland bör fokusera på anses vara vintersport, outdoor, turism, tillverkande industri och eventuellt IT och mathantverk. Analysen visar att Jämtland har pågående initiativ inom sina styrkeområden, och därmed är uppfattningen att dessa initiativ bör stärkas snarare än att nya initiativ bör etableras. Samverkansinitiativ inom bland annat byggsektorn bör utredas. Ett förslag på ett nytt område för klustersatsning är administrativa tjänster och hur de kan möta representanter för offentlig sektor. I och med att Region Jämtland saknar stora företag anses den offentliga sektorn vara speciellt viktig för att stimulera det lokala näringslivet. Som en del av arbetet med ökad företagssamverkan anses kontakt med nationella och internationella aktörer vara viktigt, då tillgång till annan kompetens och andra marknader anses vara en förutsättning för fortsatt tillväxt.

Vidare finns ett behov av att tydliggöra hur de olika innovationsfrämjande aktörerna kompletterar varandra. Det anses viktigt att involvera det politiska styret, för att visa på vikten av ett innovativt Jämtland/Härjedalen och få ett långsiktigt fokus. Konceptet Z-Group anses av många som mycket fördelaktigt för företagen, men endast i begränsad utsträckning stimulera till ökad innovation. Klustret frigör resurser som kan användas till innovationsrelaterat arbete, men själva aktiviteterna i Z-Group är mer fokuserade på kompetensutveckling och kostnadseffektivisering. Då intressenterna identifierat ett behov av förebyggande arbete med kompetensutveckling och rekrytering är dock Z-Groups arbetssätt kopplade till dessa områden intressanta att klona till andra branscher. Z-Groups verksamhet anses vara mest lämpad för medelstora företag, och därför föreslås att dessa arbetssätt främst klonas till branscherna vintersport (i den mån dessa företag inte redan täcks in av Z-Groups verksamhet), turism och eventuellt IT.

För att undersöka hur öppen innovation kan stärka länets företagare föreslås Region Jämtland genomföra ett testprojekt inom turism, då potential för tydliga samordningsvinster utan stor konkurrens finns. Om satsningen bedöms som lyckad kan även öppet innovationsarbete inom andra branscher utvecklas. Analysen visar att lyckade arbetssätt med öppen innovation kräver stora insatser och uthållighet.

Regionförbundet rekommenderas att fokusera på att stötta de olika samverkansinitiativen och genomföra insatser för kluster- och branschöverskridande frågor.

Processen för att stimulera de klusterinitiativ som finns till att bli ännu mer framgångsrika föreslås göras på följande sätt. Det första steget är att identifiera vilka klustersatsningar som finns inom varje styrkeområde, och därefter kontakta samtliga. Tillsammans med klusterorganisationen rekommenderas Region Jämtland kartlägga klustrets behov och skapa en handlingsplan för att nå dessa behov, med fördel tillsammans med en vision för klustret. Region Jämtland bör bistå klusterinitiativen i den mån det är möjligt med genomförande av dessa handlingsplaner. Efter att initiativens behov är kartlagda, kan dessa aggregeras till en övergripande nivå där regionförbundet kan ta fram insatser för övergripande och branschöverskridande områden, som berör fler än ett kluster. Slutligen bör dessa insatser följas upp och kommuniceras i regionen och nationellt.

Slutresultatet av denna process är ett effektivt innovationssystem med tydliga roller och ansvar och etablerad stöttning som utgår ifrån det lokala näringslivets behov. Som ett resultat kan Region Jämtland stimulera och arbeta med rätt åtgärder för att skapa ökad tillväxt i regionens företag, förbättra samarbetet med MIUN och andra universitet och kommunicera en tydlig bild av vad Jämtlands innovationsarbete står för. För att processen ska bli framgångsrik krävs ett aktivt ledarskap ifrån regionförbundet med kontinuerlig uppföljning, förslagsvis i form av ett projektkontor.

 

Ladda ner

Inspirationsrapport: Ökad företagssamverkan 

Författare: Montell & Partners

År: Höst 2014

Organisation: Regionförbundet Jämtlands län