Hur kan cirkulär ekonomi skapa värde i Jämtlands län?

Hur kan cirkulär ekonomi skapa värde i Jämtlands län?

Cirkulär ekonomi beskrivs av allt fler aktörer som EU komissionen och en rad stora industriföretag som lösningen på dilemmat med hur ekonomisk utveckling kan ske inom planetens rådande och allt mer kritiska begränsningar.

I den här delrapporten beskrivs en karläggning av vilken roll en cirkulär ekonomi kan få för innovation och samhällsutveckling i Jämtlandsregionen. I rapporten sammanställs en rad olika exempel från omvärden där olika aspekter av en cirkulär ekonomi från samhälls­ företags och individperspektiv presenteras. Exemplen kopplas sedan till hur de kan skapa potentiella nyttor om de skulle omsättas i ett Jämtländskt perspektiv.

Under projektet har även ett antal intervjuer med olika komersiella verksamheter i regionen genomförts där verksamheternas förutsättningar och intresse för att kunna ta ett steg mot en cirkulär ekonomi dokumenterats. Företagens nuvarande resursbehov, användning och huvudsakliga restprodukter har kartlagts och förslag på olika hållbarhetsnyttor har identifierats.

Slutsatser är att det i omvärlden finns mycket kunskap och exempel att utgå ifrån samt även en hel rad konkreta möjligheter för lokala verksamheter i regionen att kunna skapa gemensamma nyttor genom att koppla ihop sina restprodukter och därigenom kunna bidra med resurseffektivisering samtidigt som det går att skapa nya affärsmöjligheter.

En annan slutsats är att det finns en stor potential kring att inspireras av de lösningar för delande av resurser som snabbt växer fram inom området kollaborativ konsumtion. Framförallt ser vi stora möjligheter att kunna effektivisera person­ och godstransporter i glesbygdsområden genom att utnyttja befinliga tjänster för samåkning, crowdshipping och att dela andra resurser mellan privatpersoner och företag. Detta är speciellt aktuellt kopplat till vårt deluppdrags tema med förslag på hållbara och småskaliga lösningar.

Ladda ner

Inspirationsrapport: Hur kan cirkulär ekonomi skapa värde i Jämtlands län? 

Författare: Tobias Jansson, Thomas Nyström, Marcus Wendin - Circulareconomy.se

År: Höst 2014

Organisation: Regionförbundet Jämtlands län