Vad är grejen med Jämtland?

Vad är grejen med Jämtland?

– Samhällstrender som påverkar regionens attraktivitet & innovationsutveckling

Bakgrund: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns samhällstrender som påverkar regionens attraktivitet och innovationsutveckling

Metod: Rapporten bygger på inläsning av forskningsrapporter, undersökningar och studier från olika myndigheter och forskare. Genom att använda statistik och fakta har en bild av Jämtlandsregionen mejslats fram. Djupintervjuer har genomförts med ett antal inflyttade företag. Enkäter har skickats till näringslivskontor i Sveriges samtliga kommuner samt till företagare i Jämtlandsregionen. Frågor angående inflyttning till regionen har ställts till personer via facebook och andra medier.

Resultat: Studien visar att Jämtlandsregionen har ett starkt varumärke förknippat med livsstilstrender som att leva ett hälsosamt och aktivt liv. Varumärket är starkt sammankopplat med det arbete som besöksnäringen och Peak Innovation driver. Syftet med deras arbete är att stärka näringar inom sport och turism. Bakom de glättiga broschyrerna finns dock fakta som visar på en region som tappar befolkning, kämpar mot urbanisering och saknar spetskompetens till företagen. Regionen har ett varierat och småskaligt näringsliv. Nätverksekonomin är enkel att koppla samman med företagen i regionen. Digitaliseringen kan vara en tillgång för företag i regionen att vara verksamma där det passar. Det förenlikar även för konsumenter att få tillgång till tjänster var som helst. Det sårbara kan vara tillgång till bredband.

Slutsatser: Analysen är att det är nödvändigt att bredda Jämtlands varumärke. Sport och turism är välkänt och en väl utvecklad näring i regionen. Det är dags att addera flera värden och branscher för att bidra till att regionen ska vara så välkomnande som möjligt för andra typer av näringslivssatsningar. Det är viktigt att en organisation tar rollen att marknadsföra regionen för att bidra till att en nyanserad bild av regionen kommer fram både i relation till urbaniseringen och för att attrahera nya entreprenörer. Andra slutsatser är att det finns ett behov att offentliga organisationer med syfte att stödja företagen anpassar sig och blir mer flexibla och agerar som kreativa byråkrater. Den största utmaningen för regionala politiker är att arbeta med jämställdhet. Befolkningen minskar, flickor och kvinnor har en tendens att flytta från regionen. Detta är en trend. 

Ladda ner

Inspirationsrapport: Grejen med Jämtland  

Författare: Birgitta Nilsson

År: Höst 2014

Organisation: Regionförbundet Jämtlands län