Innovationsstrategin

Jämtland Härjedalen är fantastiskt men behöver bli ännu bättre

Den regionala innovationsstrategin hjälper oss att prioritera och effektivisera våra begränsade utvecklingsresurser.

Regionstyrelsen för Regionförbundet Jämtlands län har beslutat att ta fram en ny regional innovationsstrategi. Regionförbundet äger det övergripande regionala ledarskapet för innovationsarbetet och dess verkställande. Bakgrunden är tvåfald. För det första behöver Jämtland/Härjedalen bli betydligt bättre på att ta tillvara de möjligheter till samhälls- och näringslivsutveckling som en starkt föränderlig värld medför. Att bli bäst på att se möjligheter utifrån våra regionala förutsättningar är ett arbete som alltid kan och måste göras bättre för att vi ska behålla och utveckla vår konkurrens- och attraktionskraft. Den andra faktorn är att regionala innovationsstrategier är en central del i EU-kommissionens tillväxtskapande dokument EU 2020 som tar sin kraft i att unionen fram till 2020 ska bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi, baserad på smart, hållbar och inkluderande tillväxt för alla. Innovationsstrategierna för varje land och region är tänkta att definiera den smarta tillväxten och ska vara vägledande vid kommande programbeslut rörande EU-medel, framförallt kopplat till de regionala strukturfonderna under perioden 2014-2020.

Underifrånperspektiv och gräsrotsengagemang
EU-kommissionen har tagit fram en manual (RIS-3) som regionförbundet har följt och tillämpat utifrån ett regionalt perspektiv. Ledande har varit ett under-ifrånperspektiv med stark förankring i regionens företag, människor och offentlig sektor. En central fråga i analysen är regionens tillgång till, eller avsaknad av, starka forskningsmiljöer och möjligheter till smart specialisering. Under perioden april till september 2013 har ett antal dialogmöten anordnats av regionförbundet i samarbete med samverkans- avdelningen på Mittuniversitetet, Almi Mitt Företagspartner samt Mid Sweden Science Park . Uppskattningsvis 400 individuella möten och inspel har gjorts via seminarier och workshops, frukost- och lunchmöten, webbenkät och besök på kommunernas näringslivskontor. I dessa möten har innovation diskuterats brett med fokus på att landa i en innovationsstrategi med fem prioriterade insatsområden. Dessa stöds av tre vägledande mål och en gemensam vision för regionens innovationsarbete, med fokus på 2025. Innovationsstrategin är frukten av dessa möten och har en disposition som tydligt ska ge igenkänning och kraft till det handlingskraftiga arbete som behöver göras fram till 2025.