Science Centers

Lärresa 27-29 april 2015 till Västra Götaland.


Kan ett Science Center vara en resurs för skolelever och företag, en mötesplats för kunskap i teknik, naturvetenskap och entreprenörskap i region Jämtland Härjedalen? 

Varför en lärande resa?
Den frågan har väckts som en effekt av ett seminarium som genomfördes 27 november 2014. Föreläsare på seminariet var Sveriges Science Centers VD, Lena Engelmark och Lotta Johansson VD, Navet i Borås, vilka gav sina erfarenheter till 35 deltagande inom skola, organisationer och företag, om betydelsen av ett Science Center för ungas lärande och en regions samhällsutveckling.

En effekt av seminariet är att en arbetsgrupp bildades, en mix av teknikorganiationer, företag, Mittuniversitetet, Industrisamverkan, Z-Group, Jamtli/Teknikland, Region Jämtland Härjedalen, vilket nu har lett till nästa steg, att genomför en lärande resa till Västra Götaland för att ta del av fyra Science Centers med olika inriktning.

Syfte
Resans syfte är att bjuda in företag, skolledare, NT-utvecklare, politiker och regionala tjänstemän för att få en gemensam referensram av konkreta verksamheter inför fortsatta planer i region Jämtland Härjedalen, som kan öka ungas intresse och lärande för teknik och naturvetenskap.  Genom resan ska vi lära mer om Science Centers skiftande innehåll och nätverk, som även kan innefatta mobil verksamhet. Ta del av ett Science Centers betydelse för elevers lärande och lärares undervisning, hur samverkan sker mellan företag och Science Centers? Lära om drift, organisation, samhällsvärden och hållbara råd.

Vad är ett Science Center?


I Sverige finns idag 19 st. certifierade centers, en del lokala, övriga regionala. Det är skolverket som certifierar ett Science Center utifrån olika kriterier. Dessa kriterier styr i sin tur hur mycket statligt stöd som centret tilldelas/år av skolverket. Science Centers har även ett Nordiskt nätverk och ett internationellt nätverk med 3 000 Science Centers i världen. Ett Science Center är även en aktör för samhällsutveckling, en plats för möten mellan samhällsmedborgare, forskare, företag, lärare, entreprenörer.

Kontakt


Vid frågor och önskemål gällande resan kontakta:
Susanne Kindström, enterprenör och samhällsutvecklare: susan.kindstrom@gmail.com, 070- 3063036

Anmäl dig till:
Karolina Nätterlund, Region Jämtland Härjedalen: karolina.natterlund@regionjh.se, 063-14 67 28

Posted in Nytt & Nyskapande.