FoU-projekt

FoU projekt är småskaliga forsknings- och utvecklingsprojekt inom socialtjänst, LSS och kommunal hälso- och sjukvård. De är finansierade med FoU medel från FoU Jämt. FoU projekten planeras och genomförs av praktiker med handledning från FoU Jämt. Dessa projekt är ett steg mot evidensbaserat socialt arbete.

I menyalternativet ”Publicerade rapporter” ovan hittar du slutrapporter för avslutade uppdrag. Just nu arbetar FoU Jämt med följande lokala utvecklingsprojekt:

Personkontinuitet i hemtjänsten

Krokoms kommun har beviljats pengar för att starta upp ett projekt för personkontinuitet i hemtjänsten. Projektet syftar till att undersöka hur man kan organisera för personkontinuitet i ett hemtjänstområde, testa ett antal faktorer för detta och slutligen utvärdera huruvida förnyade arbetssätt fallit väl ut vad gäller kundnöjdhet och arbetsmiljö.

Kontaktperson: Michael Fredriksson, Krokoms Kommun

Kartläggningsverktyget ”Tidiga Tecken”

Bergs kommun beviljades medel för att implementera verktyget ”Tidiga tecken” som ett verktyg för att upptäcka demenssjukdom hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Projektet syftar till att bilda ett ”expertteam” med kompetens från LSS, hälso- och sjukvård och äldreomsorg samt att söka öka verksamhetens kvalitet samt höja och bredda medarbetarnas kompetens.

Kontaktperson: Ingeborg Arvastsson, Bergs Kommun

 CRA i en svensk kontext- Utfall av CRA i en norrländsk inlandskommun

Nexus, i Östersunds kommun erhöll medel för att skapa en hållbar metod för uppföljning och utvärdering av CRA i en svensk kontext, med syfte att utveckla och förbättra den egna verksamheten. CRA är en missbruks- och beroendebehandling som baseras på kognitiv beteendeterapi och inlärningspsykologi.

Kontaktpersoner: Eva-Liz Hällström och Maria Sjölin, Östersunds kommun