Utvecklingsplan inom den sociala barn- och ungdomsvården Jämtlands län

Sveriges kommuner och landstings (SKL) handlingsplan, ”Stärkt skydd för barn och unga – handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården” kom i juni 2015. Handlingsplanen innehåller 44 förslag på förbättringsåtgärder inom den sociala barn- och ungdomsvården.

I Jämtlands län hölls en upptaktsdag den 26 januari 2016.

Under upptaktsdagen deltog representanter från SKL, från samtliga av länets kommuner samt från Region Jämtland Härjedalen. Deltagarna identifierade under dagen vilka förslag i handlingsplanen som länet bör arbeta vidare med i ett regionalt utvecklingsarbete.  Efter upptaktsdagen fick kommunerna även möjlighet att diskutera handlingsplanen och dess förslag på lokal nivå i syfte att utröna om de förslag som prioriterades under upptaktsdagen bedömdes vara adekvata att arbeta vidare med i länet. Efter återkoppling från kommunerna till regional nivå sammanställdes en regional utvecklingsplan.

Verksamhetscheferna inom länets individ- och familjeomsorg (IFO-chefer) utgör styrgrupp för arbetet med utvecklingsplanen och utgör en central roll i det fortsatta arbetet. Elin Ring inom FoU Jämt samordnar arbetet.

Kommentarer inaktiverade.