Öppna jämförelser

Från och med hösten 2009 samverkar Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen om öppna jämförelser i socialtjänsten. Syftet är att bidra till att utveckla och förbättra kvalitet och effektivitet i socialtjänstens verksamheter.  De områden som berörs är; vård och omsorg om äldre, social barn- och ungdomsvård, missbruks- och beroendevård, stöd till personer med funktionsnedsättning, samt ekonomiskt bistånd.

Syftet med det regionala stödet för öppna jämförelser i Jämtland är att förankra och använda öppna jämförelser som kunskapsbaserade underlag för kvalitets- och förbättringsarbete. FoU Jämt har en sammanhållande roll och utgör navet i det regionala stödet till kommunernas arbete. Jämtlands läns åtta kommuner och Region Jämtland Härjedalen är involverade i en gemensam strävan i kvalitets- och förbättringsarbete.

Det regionala arbetet med öppna jämförelser startade inom äldreområdet 2012. Arbetet har vidareutvecklats och en ny regional struktur har introducerats under 2016. Arbetet omfattar nu samtliga områden inom öppna jämförelser.

Överenskommer och samverkansavtal mellan kommuner och Region Jämtland Härjedalen hittar du via denna länk: http://www.regionjh.se/samverkan

Kontaktpersoner: