Regional utvecklingsgrupp

En viktig del i den regionala stödstrukturen för att säkra långsiktighet i kunskapsutvecklingen inom sociala välfärdsområdet är den regionala utvecklingsgrupp som bildades 2014. Gruppen, vars arbete samordnas av FoU Jämt, består av representanter från samtliga kommuner och region Jämtland Härjedalen.

Syftet med gruppen är att vara en mötesplats för dem som arbetar med utvecklingsfrågor inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, att stödja kunskapsutvekcling och evidensbaserad praktik samt att vara ett forum för samordning och stöd i utvecklingsfrågor i länet. Gruppens kompetens omfattar områdena SoL, LSS och HSL.

Regionala utvecklingsgruppen har under ledning av FoU Jämt tagit fram en handlingsplan som beskriver hur fortsatt implementering av evidensbaserad praktik och systematiskt förbättringsarbete ska genomföras 2014-2017. Gruppens arbete har sedan starten huvudsakligen inriktats på att finna former för hur fortsatt implementering av evidensbaserad praktik och kunskap om systematiskt förbättringsarbete ska ske. Nästa uppdrag som kommer att påbörjas under 2017 är att finna former för stärkt brukarinflytande.